Il Bon svizzer dal cudesch

Il Bon svizzer dal cudesch è in pau pli grond ch’ina bancnota da tschuncanta francs svizzers. El vala diesch onns e po vegnir incassà u cumprà en quasi tut las librarias da la Svizra e dal Principadi dal Liechtenstein.

El è pia d’ina vart ina vaglia che po vegnir acquistada sco bon e duvrada gist sco daner blut. Da l’autra vart è il Bon svizzer dal cudesch in regal ideal per amis e per students, gea insumma per tut ils lecturs passiunads u occasiunals.

Il Bon svizzer dal cudesch datti en la valur da 5.–, 10.–, 20.–, 30.–, 50.– e 100.– francs svizzers.

Schweizer Bücherbon Specimens